Verzenden binnen Nederland? Gratis bij orders vanaf €900,00 (ex. BTW) | Betalen kan op factuur, via iDeal of met Bancontact

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zaken en diensten, door ESPERANZA B.V., hierna te noemen “verkoper” ten behoeve van diens cliënten, hierna te noemen “koper”.
 2. Bijzondere, van de verkoopvoorwaarden van verkoper afwijkende bepalingen zijn slechts bindend als deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.
 3. Een algemene verwijzing door de koper naar zijn voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Gegevens over zaken zoals eigenschappen, maten, samenstellingen enz. zomede gegevens, waaronder begrepen kleuren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door de verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor verkoper niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De overeenkomst aangegaan via de webshop komt, tenzij anders bepaald, door een schriftelijke/ elektronische orderbevestiging – welke geacht wordt het overeengekomene juist en volledig weer te geven – van verkoper tot stand.
 2. Een overeenkomst aangegaan met een vertegenwoordiger/agent van verkoper wordt eerst bindend door de uitdrukkelijke bevestiging van de verkoper.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor om binnen acht dagen aan koper schriftelijk te kennen te geven, dat de bestelling conform de in lid 2 genoemde overeenkomst niet of niet ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandigheden waarvan verkoper/vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte bleek /heeft kunnen zijn, in welk geval de overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeenstemming bereikt kan worden.
 4. Na het tot stand komen van de overeenkomst door koper voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen worden enkel en alleen door verkoper uitgevoerd na diens uitdrukkelijke aanvaarding.
 5. Elke met verkoper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de koper zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Verkoper is eveneens gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Bij verkopen via de webshop geldt altijd een directe betalingsverplichting via een van de aangeboden betaalmethoden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Als de aangegane overeenkomst door de koper eenzijdig verbroken wordt, en/of niet wordt nagekomen, is de koper, behoudens wettelijke bepalingen, gehouden aan de verkoper de kosten, schaden en interesten, inclusief de gederfde winst, volledig te vergoeden.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld bevat de verkoopprijs de prijs van de zaken en/of diensten exclusief omzetbelasting.
 2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 3. Overeengekomen prijzen zijn bindend tenzij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of accijnzen, vervoerskosten van het leveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in muntpariteit e.d. en voor zover deze verhogingen door verkoper redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, prijsverhoging moet worden toegepast. De door verkoper aan de koper opgegeven gewijzigde prijs is, als deze gemotiveerd wordt opgegeven, voor beide partijen bindend. Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd doorberekend.
 4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5: Levering

 1. Opgegeven leveringstermijnen ten aanzien van door verkoper te leveren zaken gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan aan de verkoper niet tegengeworpen worden. Verkoper is voor de overschrijding van de levertijd slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.
 2. Leveringstermijnen vangen eerst dan aan vanaf het moment – of worden opgeschort tot het moment – dat alle, door de koper te verstrekken, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie, in het bezit is van verkoper.
 3. Bij een eerste bestelling geldt een minimaal bestelbedrag van € 450,00 exclusief BTW.
 4. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt de levering van zaken met een factuurwaarde vanaf €900 excl. BTW, binnen Nederland, geacht franco per doos/ pallet aan koper te geschieden. Ten aanzien van de levering van zaken met een factuurwaarde lager dan €900 excl. BTW kunnen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht worden. Voor actuele verzendkosten neemt u contact op met Esperanza
 5. Als de koper de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan de verkoper opslagkosten aan de koper in rekening brengen conform het de verkoper geldende tarief.
 6. De verkoper behoudt zich het recht voor de zaken in deelpartijen te leveren.

Artikel 6: Risico-overgang

Het risico ten aanzien van de zaken zal op de koper overgaan bij het verlaten van de zending bij verkoper.

Artikel 7: Reclames

 1. Bij leveringen moet een zichtbare vermissing en/of een zichtbare beschadiging van de zaken, ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres, ten overstaan van de chauffeur die de zaken heeft afgeleverd door of namens de koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper dient hiervan meteen een afschrift aan de verkoper te zenden.
 2. Overige reclames zullen slechts in behandeling worden genomen als en voor zover deze uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering van het gekochte respectievelijk gegarandeerde schriftelijk ter kennis van de verkoper zijn gebracht en de verkoper in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 7 dagen na verzenddatum van de facturen.
 4. Na het verstrijken van deze in dit artikel genoemde termijnen wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.
 5. Voor zaken geleverd door derden zullen de reclame-termijnen van toepassing zijn, die deze derden met de verkoper overeengekomen zijn.
 6. Reclames over geringe, ten aanzien van de aard van te leveren zaken, gebruikelijke, afwijkingen van kwaliteit, kleur, maatvoering en samenstelling, worden door verkoper niet geaccepteerd.
 7. Bij door verkoper erkende reclames is verkoper slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte prijs, zulks ter keuze van verkoper.
 8. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 8: Retourzendingen

 1. Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco, voor risico van de koper, en na schriftelijke toestemming tot retourzending van de verkoper.
 2. De toestemming tot retourzending houdt niet in de erkenning door verkoper dat de reclame gegrond is.
 3. De retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper geschieden. De koper dient voor een zorgvuldige verpakking en verzending te zorgen.

Artikel 9: Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling door koper via de webshop te geschieden.

  Voor orders via de beurs, vertegenwoordiging of anderzijds gemaakt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen contant, dan wel binnen 14 dagen netto tenzij anders is overeengekomen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting of compensatie.

 1. Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde onder rembours te leveren dan wel voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen, dit na de koper hiervan op de hoogte gebracht te hebben.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor om orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 3. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, kan aan de koper, vanaf het moment dat hij in verzuim is, een ingebrekestelling /herinnering toegezonden worden.
 4. Het door de koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van op de koper uitgesproken faillissement, surséance van betaling, onder curatelenstelling, overlijden van de koper, beslaglegging onder de koper, liquidatie dan wel vervreemding van de onderneming van de koper en wanneer de koper in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting, tegenover de verkoper.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De verkoper behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de door haar verkochte zaken het eigendom voor, tot dat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van de eventuele rente en kosten geheel en al is voldaan. Overdracht der gekochte, nog niet betaalde zaken wordt beschouwd als bruikleen om niet.
 2. De verkoper heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, als de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, buiten het recht van koper de betreffende zaken te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Koper verbindt zich, indien verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, de zaken vallend onder het eigendomsvoorbehoud van verkoper op eerste aanvraag terug te geven en terzake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot de ruimtes waarin zich de onderhavige zaken bevinden.

Artikel 11: Garantie

Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsbepalingen, is de aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van leveranties beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor verkoper verzekerd is.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor aan koper geleverde zaken gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier van de verkoper heeft ten aanzien van die betreffende zaken.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schaden ontstaan als gevolg van het ondeskundig en volgens de gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van zaken geleverd door verkoper, met uitzondering van, grove schuld en opzet van verkoper.
 4. Deze overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming als deze tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan aan de verkoper in ieder geval niet worden toegerekend als er sprake is van onder meer, brand in het pand of daar waar de zaken van verkoper zijn opgeslagen, (burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie/pandemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke andere gevallen, welke buiten de controle van verkoper vallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering. In die gevallen wordt het tijdstip van levering automatisch voor een redelijke termijn verschoven. In situaties waarin nakoming als gevolg van het in dit lid genoemde onmogelijk is geworden, kan verkoper de overeenkomst als ontbonden beschouwen.
 5. Als de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, is de verkoper gerechtigd betaling van de koper te vorderen van de prestaties die reeds zijn verricht.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Als de koper op enigerlei wijze tekortkomt in de nakoming, zal hij daarvoor al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal de verkoper in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt ook in het geval van faillissement of surséance van betaling of onder curatelenstelling van de koper of bij stillegging van diens bedrijf.

Artikel 14: Geschillen

 1. Alle geschillen, gerezen tussen koper en verkoper of tussen verkoper en een derde die voor de verkoper ten behoeve van een koper opdrachten uitvoert ter zake van levering van zaken of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen over de uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens Nederlands recht worden berecht door de bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van verkoper statutair gevestigd is.
 2. Ten aanzien van disputen over eventuele vertalingen van deze voorwaarden zal het Nederlandse origineel bindend zijn.

Artikel 15: Gerechtelijke- en overige kosten

Alle kosten welke verkoper voor de uitoefening van de door verkoper uit koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke, komen ten laste van de koper. De kosten welke verkoper moet maken tot invordering van door koper niet betaalde facturen bedragen tenminste 15 % van het factuurbedrag, zulks met een minimumbedrag van € 112.

Esperanza woondecoratie en tuindecoratie fairtrade

!Hola!

Welkom in onze Mexicaanse werkplaats! Laat je versieren door al het moois dat eerlijk en met aandacht is gemaakt. Ben je nog geen klant? Registreer je dan eenvoudig en haal een stukje Mexico naar jouw onderneming.